Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са суннетитe на абдеста?

Въпрос: Кои са суннетитe на абдеста? Отговор: Абдестът има осемнадесет суннета: 1. Да се изрича Бесмеле в началото. 2. Да се измиват трикратно ръцете, включително китките. 3. Да се измива трикратно устата.. Това се нарича мазмаза. 4. Да се измива трикратно носа. Всеки път изново се поема вода. Това се...
Въпроси и отговори

Въпрос: Как се извършва абдест?

Въпрос: Как се извършва абдест? Отговор: 1. При започване се чете следната молитва “Бисмилля̄хил-азъйм. Велхамду лилля̄хи аля̄ дӣнил-исля̄м. Ве аля̄ тевфӣк-ил-ӣма̄н. Ел-хамду лилля̄хил-лезӣ дже’алелма̄е тахӯрен ве дже’алел-исля̄ме нӯрен.” След това двете ръце, заедно с китките, се измиват трикратно. 2. С дясната ръка трикратно се подава вода в устата и се...
Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са фарзовете на ритуалното измиване (абдест)?

Въпрос: Кои са фарзовете на ритуалното измиване (абдест)? Отговор: Абдестът, според ханефӣтския мезхеб, има четири фарза: 1- Еднократно измиване на лицето; 2- Еднократно измиване на двете ръце до и включително лактите; 3- Извършване на месх на една четвърт от главата, т.е. избърсване с мокра ръка; 4- Еднократно измиване на двата...
Въпроси и отговори

Въпрос: Какви са достойнствата на абдеста?

Въпрос: Какви са достойнствата на абдеста? Отговор: Извършването на абдеста е един от фарзовете на нама̄за. Трябва да се изпълни преди да се докосне Кора̄н-и керӣм, направи тава̄ф (обиколи) около Кяа̄бе, извърши тиля̄вет седжде и откланя погребален (джена̄зе) нама̄з. Голям сева̄б е винаги да се поддържа абдест, да се ляга,...
Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са фарзовете на нама̄за?

Въпрос: Кои са фарзовете на нама̄за? Отговор: Фарзът е задължение, ясно повелено от Алла̄ху теа̄ля̄. Ако фарзовете на едно поклонение не бъдат извършени, той не става сахӣх (правилен, състоятлен, т.е. все едно не е извършен). Нама̄зът има дванадесет фарза, седем от тях са извън (условия) и пет вътре в нама̄за...
Въпроси и отговори

Въпрос: Колко вида нама̄з има?

Въпрос: Колко вида нама̄з има? Отговор: Нама̄зите, повелени на мюсюлманите, са три вида: фарз, ва̄джиб и суннет. 1 – Фарз нама̄зи: Фарзоветe на петкратния нама̄з, двата рекята фарз на петъчния нама̄з и джена̄зе нама̄зът. (Погребалният нама̄з е фарз-и кифа̄йе). 2 – Ва̄джиб нама̄зи: Това са витир (витр), байрам, обетните (адак)...
Въпроси и отговори

Въпрос: Къде е повелено да се кланя намаз и от колко рекята е всеки един от тях?

Въпрос: Къде е повелено да се кланя намаз и от колко рекята е всеки един от тях? Отговор: Нама̄зът е заповед на Алла̄ху теа̄ля̄, Който на повече от сто места в Кора̄н-и керӣм повелява “Кланяйте нама̄з!” В Книгата на Алла̄ху теа̄ля̄ и хадӣс-и шерӣфите е заповядано за всеки мюсюлманин, който...
Поучителни разкази

Състояния на хора, изпълняващи нама̄з

Състояния на хора, изпълняващи нама̄з Поучителен ислямски разказ: Нама̄з, който е спасил от затвора Хорасанският управител Абдуллах бин Та̄хир бил много справедлив човек. Един ден жандармерията е докладвала на управителя, че са заловени няколко крадци. Междувременно обаче един от тях избягал. Вместо крадеца, жандармерията арестувала един хиратски ковач, който бил...
Въпроси и отговори

Въпрос: Кое е най-ценното поклонение?

Въпрос: Кое е най-ценното поклонение? Отговор: Най-ценното поклонение след вярата е нама̄зът. Нама̄зът е стълба на религията. Той е най-високопоставеният иба̄дет и е второто условие на исляма. Арабското му име е саля̄т. Саля̄т означава молитва, милост и покаяние. Тъй като в нама̄за са събрани и трите значения на думата, той...
Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са условията на исляма?

Въпрос: Кои са условията на исляма? Отговор: Захора, встъпили в исляма, т.е. станали мюсюлмани, има пет неща, които трябва задължително да се изпълняват: 1 – Първото условие, от основите на исляма, е да се произнася Келиме-и шеха̄дет. Келиме-и шеха̄детът се състои в казване на “Ешхеду ен ля̄ иля̄хе иллялла̄х ве...
Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са най-големите врагове на исляма? Как действат те и по какъв начин може да се опазим от тяхното зло?

Въпрос: Кои са най-големите врагове на исляма? Как действат те и по какъв начин може да се опазим от тяхното зло? Отговор: Ислямските врагове, за да унищожат исляма, атакуват книгите на ехли суннет. В сӯра Ма̄иде от Кора̄н-и керӣм, в последната страница на шести джуз, по смисъл се казва: “Най-големите...
Въпроси и отговори

Въпрос: Какво означава еф’а̄л-и мукеллефӣн и бихте ли дали информация за тях?

Въпрос: Какво означава еф’а̄л-и мукеллефӣн и бихте ли дали информация за тях? Отговор: Заповедите и забраните на ислямската религия се наричат ахкя̄м-и шер’иййе или ахкя̄м-и исля̄миййе. Наричат се още еф’а̄л-и мукеллефӣн. Еф’а̄л-и мукеллефӣн е от осем части: фарз, ва̄джиб, суннет, мустехаб, муба̄х, хара̄м, мекрӯх и муфсӣд. 1 – ФАРЗ: Неща,...
Въпроси и отговори

Въпрос: Какво означава думата мукеллеф?

Въпрос: Какво означава думата мукеллеф? Отговор: Мукеллеф се наричатмъже и жени, достигнали до полова и умствена зрялост. Те са отговорни да изпълняват заповедите и отбягват забраните на Алла̄ху теа̄ля̄. За тях е повелено първо да повярват, а после да изпълняват поклоненията и отбягват хара̄мите и мекрӯхите. Умът е сила, която...
Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е ибадет и каква е ролята на намаза сред поклоненията?

Въпрос:    Какво е ибадет и каква е ролята на намаза сред поклоненията?    Отговор:    Иба̄дет е изпълняване на заповедите и отбягване на забраните на Алла̄ху теа̄ля̄, Който е създал нас и всички други създания от нищото, и ни поддържа всеки миг в съществуване, и Който ни пази от...
Въпроси и отговори

Въпрос: По какъв начин трябва да се вярва в съдбата?

Въпрос:    По какъв начин трябва да се вярва в съдбата?    Отговор:    Ве бил-кадери, хайрихи ве шеррихи миналла̄хи теа̄ля̄: Това означава “Повярвах, че доброто и лошото (по отношението на създаване) е от Алла̄ху теа̄ля̄.” Всяко добро или зло, всяка полза или вреда, печалба или загуба – сполетели хората...
Въпроси и отговори

Въпрос: По какъв начин трябва да вярваме в отвъдния живот?

Въпрос:    По какъв начин трябва да вярваме в отвъдния живот?    Отговор:    Вел йевмил а̄хири: Това означава “повярвах в Сетния ден”. Този ден започва със смъртта и продължава до края на Съдния ден. Нарича се “последен ден”, защото няма да бъде последван от нощ, или защото идва след...
Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са мезхеб имамите?

Въпрос:    Кои са мезхеб имамите?    Отговор:    Има само един правилен път по отношение на вяра и това е мезхебът ехли суннет вел-джема̄’ат.Има четирима велики има̄ми, които са показали правилния път на всички мюсюлмани по света и станали причина за правилно изучаване на религията на Мухаммед (алейхисселя̄м) –...
Въпроси и отговори

Въпрос: Какво трябва да знаем за Есхаб-и кирам?

Въпрос:    Какво трябва да знаем за Есхаб-и кирам?    Отговор:    Мюсюлманите, имали честта да видят благословеното лице на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м) и чуят сладките му думи, се наричат Есха̄б-и кира̄м. Най-високопоставеният човек за всички времена, след пророците, е Ебӯ Бекр-и Съддӣк (радиялла̄ху анх). Той е първият халӣф. След...
Въпроси и отговори

Въпрос: Бихте ли дали обобщена информация за Мухаммед алейхисселям?

Въпрос:    Бихте ли дали обобщена информация за Мухаммед алейхисселям?    Отговор:    Той е Пейгамберът (Пророкът) на Алла̄ху теа̄ля̄ и Негов любим. Мухаммед (алейхисселя̄м) е най-високопоставеният и последен пророк. Името на баща му е Абдуллах. Родил се е в Мекка на 20 април 571 г. – нощта срещу сутринта...
Въпроси и отговори

Въпрос: По какъв начин трябва да се вярва в пророците?

Въпрос:    По какъв начин трябва да се вярва в пророците?    Отговор:    Пророците са избрани хора. Тяхното задължение е да насочват хората по правия – харесван от Него – път. Всички пророци са предали една и съща вяра. Трябва да вярваме, че всички те притежават седем качества.  1...
1 2 3 5
Page 1 of 5