Вярата нужна на всеки

Оригиналната книга е на персийски език и носи името “Итикаднаме”. Тя е написана от Хазрети Мевляна Халид ал-Багдади, който ебил проницателен учен в ислямската религия и специалист в науката “тасаввуф”. В произведението са разяснени петте основи на исляма и шестте условия на вярата (иман); опровергават се противниците на исляма и безмезхебниците; описват се фарзовете (задълженията) и харамите (забранените неща).


Ислям и Християнство

Книгата съдържа информация за вярата в съществуването на Аллаху теаля; знания относно пророците, религиите и книгите (Инджилът на Варнава, Евангелието и Тората); обяснения относно това защо ислямът отменя предишните небесни религии (религиите на Муса “алейхисселям” и Иса “алейхисселям”); отговори на критиките към исляма и знания за превръщане в истински мюсюлманин.


Ислям, Християнство и Юдаизъм

Подробно разглежда факти относно днешните копия на Теврата и Евангелието; доказва, че Коран-и керим е словото на Аллаху теаля; разяснява историческото развитие на трите основни религии; сравнява исляма, християнството и другите религии; отговаря на въпроса “Има ли философия в исляма?”; доказва, че напредването в науката е “фарз” (задължение) за мюсюлманите.


Защо станаха мюсюлмани?

Подробно разглежда факти относно днешните копия на Теврата и Евангелието; доказва, че Коран-и керим е словото на Аллаху теаля; разяснява историческото развитие на трите основни религии; сравнява исляма, християнството и другите религии; отговаря на въпроса “Има ли философия в исляма?”; доказва, че напредването в науката е “фарз” (задължение) за мюсюлманите.


Животът на любимия ми пророк Мухаммед ”салляллаху алейхи веселем”

Описва подробно живота на последния Пророк на Аллаху теаля – най-високопоставения сред всички пророци – Мухаммед “алейхисселям”; неговата нравстеност, поведение, навици и чудеса. Съдържа информация събрана от близо 86 книги.


Книга за намаза (Китаб’ус селят)

Намазът е фарз (задължение) за всеки мюсюлманин. В тази книга се съдържат знания за условията на вярата; ехл-и суннетското вероубеждение; ибадетите (служенията) – абдест, намаз, орудж, гюсул и тейеммум. (Книгата съдържа укази от мезхебите Малики, Ша’фи и Ханбели, но основно е предназначена за Ханефи).


Съдният ден и Отвъдният живот

Описание на състоянията, през които преминава тялото и духът на всеки човек в момента на смъртта; Информира за гробният живот и предстоящите събития в Съдния ден.


Признанията на Английския шпионин

Документална книга от записки и секретни документи, предоставени от извършилият строго секретна дейност, британски мисионер на име Хамфър, на който през 17-ти век е била възложена задачата да извършва шпионска дейност в Египет, Ирак, Иран, Хиджаз и Истанбул. Книгата разкрива истинската същност и плановете на Английското кралство и масоните за унищожаването на исляма.


Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие) Първа част

(Превод на първите 165 страници от общо 1240 страници)

Обемиста и пълноценна книга с информация, непроменена през вековете от момента на низпославането на исляма. Описва и подкрепя с доказателства най-благоразумния начин на живот за човечеството; Следване на ехл-и суннетското учение; Пълен справочник, посочващ пътят към земното и отвъдното щастие; Съдържа преводи на непроменените писма на ислямските учени и изобилие от полезна информация.

(Книгата е в процес на превод и ще се състои от няколко части. Благодарим за вашето търпение.)


Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие) Втора част

Обемиста и пълноценна книга с информация, непроменена през вековете от момента на низпославането на исляма. Описва и подкрепя с доказателства най-благоразумния начин на живот за човечеството; Следване на ехл-и суннетското учение; Пълен справочник, посочващ пътят към земното и отвъдното щастие; Съдържа преводи на непроменените писма на ислямските учени и изобилие от полезна информация.

(Книгата е в процес на превод и ще се състои от няколко части. Благодарим за вашето търпение.)


Пътят към Дженнета (Мифтах-ул-Дженнет)

Малка книга-илмихал, предаваща знания за основните служения и правилното вероизповедание. Съдържа много ценни знания за пътя водещ към задоволството на Аллаху теаля. Подготвена е от големия ислямски учен Мухаммед бин Кутбуддин-и Изники “рахиме-хуллаху теаля” починал през 885год. по хиджри (1480 год.) в гр. Одрин, дн. Турция


Наставления за мюсюлманина

Превод на оригиналната книга, “Ейюхел велед” написана на арабски език от големият ислямски учен имам Газали “рахметуллахи алейх”. Книгата е във вид на отговор на зададен въпрос от негов ученик. Полезен справочник относно как, къде и за какво да използваме религиозните си знания.

Наставления за мюсюлманина

В книгата се дава информация за появата, разпространението, зверствата и еретичните убеждения на уахабитите. Освен това са разгледани теми като виляйет, тасаввуф, мезхеб, адак, гробен живот, построяване на тюрбета, ислямски учени и още много други.


Очаквайте скоро…

Ислямска нравственост

Описва четиридесет от най-важните пороци (болести) на сърцето и начина за изчистването им. Информацията е превод от арабски език на известната ислямска книга [Берика] на Ебу Са’ид Мухаммед Хадими “рахиме-хуллаху теаля”.За да отворите книгите директно през страницата трябва да имате инсталирано на вашето устройство, приложение като Adobe Acrobat Reader (или програма, която е съвместима за изплозване на PDF файл формат).