Въпроси и отговори

Въпрос: По какъв начин трябва да вярваме в отвъдния живот?

Въпрос:

   По какъв начин трябва да вярваме в отвъдния живот?

   Отговор:

   Вел йевмил а̄хири: Това означава “повярвах в Сетния ден”. Този ден започва със смъртта и продължава до края на Съдния ден. Нарича се “последен ден”, защото няма да бъде последван от нощ, или защото идва след този свят. Не е известено кога ще настъпи края на света и никой не може да го узнае, но Мухаммед (алейхисселя̄м) е съобщил някои признаци, предвещаващи неговото наближаване. Някои от тях са следните: ще дойде хазрети Мехдӣ; Ӣса̄ (алейхисселя̄м) ще слезе от небето в Шам; ще се появи Деджа̄л; Йе’джудж и Ме’джудж ще предизвикат големи неприятности; слънцето ще изгрее от запад; ще се случат силни земетресения; религиозните знания ще бъдат забравени; вършенето на грехове ще зачести; неверници и нечестивци ще заемат ръководни постове; заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄ няма да се изпълняват; хара̄мите (забранените неща) ще се вършат навсякъде; от Йемен ще се появи огън; небесата и планините ще се разпаднат; слънцето и луната ще потъмнеят и др.

   Въпросите, задавани в гроба са истина. Всички, включително и децата, трябва да наизустят отговорите на тези въпроси, които ще бъдат задавани от ангелите Мункер и Некӣр. И те са: “Господът ми е Аллах; пророкът ми е Мухаммед (алейхисселя̄м); религията ми е ислямът; книгата ми е Кора̄н-и керӣм; къблето ми е Кяа̄бе-и шерӣф; мезхебът ми по вяра е ехли суннет вел джема̄’ат, а мезхебът по отношение на дела – мезхебът на има̄м а’зам Ебӯ Ханӣфe.” В Съдния ден всички ще бъдат съживени и събрани на място, наречено Махшер. Книгите с делата на праведниците ще им бъдат дадени отдясно, а на лошите отзад или отляво. Освен неверието и съдружаването, Алла̄ху теа̄ля̄ ще опрости другите грехове ако пожелае, но може да въздаде наказание и за малкия грях.

   Везната, наречено Мӣза̄н, с която ще бъдат претеглени делата, е истина. Мостът Сира̄т (Съра̄т) по заповед на Алла̄ху теа̄ля̄ ще бъде изграден над Ада. Басейнът Кевсер, с който специално бил дарен Мухаммед Мустафа̄ (саллялла̄ху алейхи ве селлем), е истина.

   Шефа̄атът (застъпничеството) е истина. Застъпничество ще има за големите и малките грехове на онези мюсюлмани, които са умрели без да се покаят за тях. Застъпничеството ще се осъществи от пророците, евлиите, праведните, меля̄икетата (ангелите) и от онези, на които Алла̄ху теа̄ля̄ ще даде позволение, и застъпничеството им ще бъде прието.

   Дженнетът (Раят) и Джехеннемът (Адът) в момента съществуват. Дженнетът е над седемте небеса, а Джехеннемът е под всичко. Дженнетът има осем врати, като от всяка се влиза в отделен Дженнет. Джехеннемът има седем слоя. Мъченията се усилват от първо към седмо ниво.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”