Въпроси и отговори

Въпрoс: Каква е причината за зачестяването на земетресенията, сушите и наводненията в наши дни? Има ли нашата религия отговор за тези неща?

Въпрoс:

  Каква е причината за зачестяването на земетресенията, сушите и наводненията в наши дни? Има ли нашата религия отговор за тези неща?

  Отговор:

  Повечето земетресения са предупреждения за нас от страна на Аллаху теаля. Ислямските учени са казали:

  “Когато се случат две неща, започващи със “З”, очаквайте третото “З”. Т.е., когато вършенето на “З”ина (прелюбодеяние) и “З”улюм (угнетяване) зачести, Аллаху теаля праща трето “З” т.е. Зелзеле (земетресение).”

  В хадис-и шерифи се казва:

 “Когато прелюбодеянието зачести, с него зачестяват и земетресенията.” (Дейлеми)

 “Когато греховете започнат да се вършат открито, всеки, независимо добър или лош, ще бъде подложен на наказание.” (Таберани)

  Земетресенията са част от признаците за наближаване на Сетния ден. В хадис-и шериф, който е поместен в Бухари, се казва:
 “Няма да настъпи края на света, докато земетресенията не зачестят.”

   Посредством земетресенията Аллаху теаля предупреждава Своите раби да се откажат от вършeнето на грехове. Хората трябва да извликат поука от тях. Чрез пращане на земетресения, суши и наводнения, Аллаху теаля напомня на рабите, че те не оказват нужната благодарност за изпратените от Него блага и добрини. Нито едно наказание не идва без причина. За мислещите хора в това послание има много мъдрости. В хадис-и шерифите се казва:

 “Земетресенията са компенсации за греховете на моята общност.” (Хаким)

 “Аллаху теяля изпраща земетресенията, за да може те да са наставления за добрите, милост за мюсюлманите и наказание за неверниците.” (И.Асакир)

   Ислямските учени са повелили:
 “Отбягвайте опасностите, колкото ви стигат силите, защото такъв е бил пътят и на пророците.”

  Ако стане земетресение, когато човек е в затворено помещение, за него е “мустехаб” [севаб е ако се извърши, но не е грях ако не се извърши] да излезе от там и да отиде на открито място. (Беззазиййе)

 “Когато не се дава зекят, дъждовете престават да валят.” (Бейхаки)

  Когато един ден сподвижниците на Мухаммед “алейхисселям” са попитали:
“О, Расуляллах! Някои от предишните общности бяха наказани със земетресение, но сред тях имаше и праведници.” Той е отвърнал:
“Да, праведните бяха погубени заедно с тях, защото си мълчаха, когато другите вършеха грехове.” (Таберани)