Въпроси и отговори

Въпрос: По какъв начин трябва да се вярва в ангелите?

   Въпрос:

   По какъв начин трябва да се вярва в ангелите?

   Отговор:

   Те са раби на Алла̄ху теа̄ля̄ и се подчиняват на заповедите Му. Не вършат грехове и нямат пол. Не се женят. Живи са, но не се хранят, не пият и не спят. Те са материални, телесни същества, сътворени от светлина. Притежават ум. Най-високопоставените сред тях са четири на брой.

   1 – Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м): Неговото задължение е да носи откровение на пророците и да предава заповедите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄.

   2 – Исра̄фӣл (алейхисселя̄м): Неговото задължение е да протръбява на Рога. При първото протръбяване всяко живо същество, освен Алла̄ху теа̄ля̄, което чуе звука, ще умре, а при второто протръбяване всички ще бъдат наново съживени.

   3 – Микя̄ӣл (алейхисселя̄м): Има задължения, свързани с пращането на препитанията, евтинията, изобилието, немотията, скъпотията и движенията на всякаква материя.

   4 – Азра̄ӣл (алейхисселя̄м): Има задачата да отнема душите на хората.

   След тях има други четири групи меля̄икета. Меля̄икетата, наречени Хамеле-и Арш са четири на брой. Приближените ангели се наричат Мукаррабӣн, меля̄икетата на мъчението – Керӯбия̄н, а меля̄икетата на милостта – Рӯха̄нӣя̄н. Името на най-високопоставеното дженнетско меля̄ике е Ридва̄н, а джехеннемско – Ма̄лик. Меля̄икетата в Ада се наричат зеба̄нии. Меля̄икетата са най-многобройните създания. На небесата няма празно място, където да не се покланят.   “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”