Въпроси и отговори

Въпрос: Много ли е важен намазът?

   Въпрос:

   Много ли е важен намазът?

   Отговор:

   Нама̄зът е стълба на религията. Този, който извършва нама̄з непрекъснато, правилно и изрядно, ще изгради своята религия и ще издигнe сградата на исляма, а некланящият ще разруши своята религия и сградата на исляма. Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) е казал: Главата на религията ни е нама̄зът. Както няма човек без глава, така няма и религия без нама̄з.

   Нама̄зът е първата заповед след вярата. Алла̄ху теа̄ля̄ е сторил нама̄за фарз, за да се покланят рабите само на Него. В над сто знамения на Кора̄н-и керӣм е повелено да се кланянама̄з. В хадӣс-и шерӣф се казва: Алла̄ху теа̄ля̄ заповяда петкратния нама̄з и обеща, че ще въведе в Рая онези, които ги извършват с уважение и съблюдение на условията.

   Нама̄зът е най-ценното поклонение. В един хадӣс-и шерӣф се казва: Онзи, който не извършва нама̄з, няма дял от исляма. Пак в един хадӣс-и шерӣф се изтъква: Нама̄зът е онова, което отличава мюсюлманина от неверника. Т.е. мюсюлманинът винаги кланя нама̄з, неверникът – никога, а лицемерът – понякога. Двуличниците ще бъдат подложени на много тежко мъчение в Ада. Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) е казал: В Съдния ден онзи, който не е кланял нама̄з, ще намери Алла̄ху теа̄ля̄ разгневен.

  “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”