Въпроси и отговори

Въпрос: Къде е повелено да се кланя намаз и от колко рекята е всеки един от тях?

Въпрос:

Къде е повелено да се кланя намаз и от колко рекята е всеки един от тях?

Отговор:

Нама̄зът е заповед на Алла̄ху теа̄ля̄, Който на повече от сто места в Кора̄н-и керӣм повелява Кланяйте нама̄з! В Книгата на Алла̄ху теа̄ля̄ и хадӣс-и шерӣфите е заповядано за всеки мюсюлманин, който е разумен и полова зрял, да кланя ежедневен петкратен нама̄з.

В 17-и и 18-и свещен а̄йет на сӯра Рӯм по смисъл се казва: Прославяйте Аллах, вечер и сутрин! За Него е прославата, която се осъществява на небесата и на земята, и на икинди (след обяд), и на обяд!В 239-о знамение на сӯра Бакара по смисъл се казва: Пазете нама̄зите си и следобедния (икинди) нама̄з. [Т.е., кланяйте редовно!] В книгите по тефсӣр пише, че думите тесбӣх и хамд, които се споменават в знаменията, означават “нама̄з”. В 114-и а̄йет на сӯра Хӯд по смисъл се казва: И кланяй нама̄з, както трябва, в двата края на деня [на обед и след обяд], и трите времена, наближавайки нощта [т.е. вечерта, нощта и сутринта]! Наистина добрините [сева̄бите от петкратните нама̄зи] унищожават греховете. Това е наставление за вземащите поука.

Пророкът ни Мухаммед (алейхисселя̄м) е казал: Алла̄ху теа̄ля̄ стори задължение за рабите да кланят нама̄з по пет пъти на ден. Алла̄ху теа̄ля̄ ще прости греховете на онези, които изпълняват правилно гусюл абдест и кланят тези пет нама̄за в определените им времена, и изпълняват добре руку и седжде.

Петкратният нама̄з се състои от общо четиридесет рекята. Седемнадесет от тях са фарз, три – ва̄джиб и двадесет – суннет. Те са както следва.

1 – Сутрешен нама̄з: Състои се от четири рекята. Първо се кланя два рекята суннет, а после два рекята фарз. Този суннет е много силен. Някои учени са казали, че е ва̄джиб.

2 – Обеден нама̄з: Състои се от десет рекята. Първо се кланя четири рекята първи суннет, после четири рекята фарз, а после два рекята последен суннет.

3 – Следобеден нама̄з: Състои се от осем рекята. Първо се кланя четири рекята суннет, а после четири рекята фарз.

4 – Вечерен нама̄з: Състои се от пет рекята. Първо се кланя три рекята фарз, а после два рекята суннет.

5 – Нощен нама̄з: Състои се от тринадесет рекята. Първо се кланя четири рекята суннет, после четири рекята фарз, после два рекята последен суннет, а накрая витир.

Началните суннети на следобедния и нощния нама̄з са гайр-и муеккеде. При тях, когато се седне след втория рекят, след Еттехиййа̄ту се чете Алла̄хумме салли и Алла̄хумме ба̄рик. Кагато се стане за третия рекят, най-напред се чете Субха̄неке без Бесмеле. За разлика от тези нама̄зи, началният суннет на обедния нама̄з е муеккед (силен) и носи повече сева̄б. На първо сядане (след втория рекят), както и във фарз нама̄зите, се чете само Еттехиййа̄ту и веднага се става за третия рeкят. След изправяне първо се чете Бесмеле и след това Фа̄тиха.

Да се изпълнява четири рекята нама̄з след фарзовете на обедния и нощния, и шест рекята след фарза на вечерния е мустехаб и носи голям сева̄б. Всички те могат да бъдат изпълнени с един селя̄м или два по два, със селя̄м след всеки втори рекят. И в двата случая първите два рекята се считат за последен суннет. Тези мустехаб нама̄зи могат да бъдат извършени отделно след последния суннет.

Първият рекят започва с началото на нама̄за, а другите след изправяне и продължават до другото ставане, а крайният до селя̄ма. При нама̄зи, чиито рекяти са четни, се сяда след второто седжде.

Всеки рекят има фарзове, ва̄джиби, суннети, муфсӣди и мекрӯхи.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”