Въпроси и отговори

Въпрос: Колко книги са изпратени на човечеството чрез расулите?

   Въпрос:

   Колко книги са изпратени на човечеството чрез расулите?

   Отговор:

   Ние знаем само сто и четирите книги, от които 4 са големи книги, а сто са сухуфи (малки книги).

   Въпрос:

   Кои са големите книги и на кои пратеници са низпослани?

   Отговор:

   Те са четири:

  1. Тевратът (Тората, Петокнижието) е изпратен на Муса (Мойсей) “алейхисселям”.

  2. Зебурът (Псалмите) е изпратен на Давуд (Давид) “алейхисселям”.

  3. Инджил (Евангелието) е изпратен на Иса (Иисус) “алейхисселям”.

  4. Коран-и керим е изпратен на Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем”.

   Въпрос:

   На кои пратеници са ниспослани сухуфите (малките книги)?

   Отговор:

  10 сухуфа на Адем (Адам) “алейхисселям”.

  50 сухуфа на Шит (Сит) “алейхисселям”.

  30 сухуфа на Идрис (Енох) “алейхисселям”.

  10 сухуфа на Ибрахим (Авраам) “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Колко Сури (глави) има в Свещения Коран?

   Отговор:

   114 сури.

   Въпрос:

   Колко айета (свещени знамения) има в Свещения Коран?

   Отговор:

   6236 свещени айета.

   Въпрос:

   На какво трябва да внимаваме, когато четем Коран-и керим?

   Отговор:

   Когато четем Свещения Коран, трябва да имаме абдест, да сме обърнати към къбле, да внимаваме на махреджите (правилното произнасяне на буквите), да съблюдаваме теджвида (правилното четене), да започнем с “еузу” (това е ваджиб) и – когато спрем – да кажем “садакаллахул азъйм”.