Въпроси и отговори

Въпрос: Кой е първият пратеник?

Въпрос:

   Кой е първият пратеник?

   Отговор:

   Адем (Адам) “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Кой е последният пратеник?

   Отговор:

   Мухаммед Мустафа “салляллаху алейхи ве селлем”.

   Въпрос:

   Какви са качествата на пратениците (пейгамберите)?

   Отговор:

1. Съдк – Всички пратеници са правдиви в своите слова.

2. Еманет – Не нарушават оказаното им доверие.

3. Теблиг – Те оповестяват всички забрани и повели на Аллаху теаля на своя уммет (общност).

4. Исмет – Никога не вършат грях.

5. Фетанет – Те са по-умни от хората.

6. Адалет – Те са справедливи.

7. Емнул азл – Никога не отпадат от степента пратеник.

   Въпрос:

   Кои са пратениците, които се споменават в Коран-и Керим?

   Отговор:

   Адем (Адам), Идрис (Енох), Нух (Ной), Худ (Евер), Салих (Шела), Лут (Лот), Ибрахим (Авраам), Исмаил, Исхак (Исаак), Якуб (Яков), Юсуф (Йосиф), Шуайб (Иотор), Муса (Мойсей), Харун (Аарон), Давуд (Давид), Сюлейман (Соломон), Юнус (Йоана), Иляс (Илия), Зулкифл (Йезекиил), Ейюб (Йов), Зекерийя (Захария), Яхя (Йоан), Иса (Иисус) и Мухаммед “алейхимусселям”.

   Въпрос:

   Кой е наречен Хабибуллах?

   Отговор:

   Мухаммед “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Кой е наречен Халилуллах?

   Отговор:

   Ибрахим (Авраам) “алуйхисселям”.

   Въпрос:

   Кой е наречен Келимуллах?

   Отговор:

   Муса (Моисей) “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Кой е наречен Рухуллах?

   Отговор:

   Иса (Иисус) “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Кой е наречен Сафийюллах?

   Отговор:

   Адем (Адам) “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Кой е наречен Неджийюллах?

   Отговор:

   Нух (Ной) “алейхисселям”.

   Въпрос:

   Кои са най-високопоставените и велики пратеници?

   Отговор:

   Тези пратеници са шест и се наричат “Улюл азм”. Те са: Адем (Адам), Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммед “алейхимусселям”. От тези пратеници най-високопоставен и велик е Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем”.