Въпроси и отговори

Въпрос: Как трябва да се вярва в Алла̄ху теа̄ля̄?

Въпрос:

   Как трябва да се вярва в Алла̄ху теа̄ля̄?

   Отговор:

   Āменту билля̄хи означава “повярвах в съществуването и единството на Алла̄ху теа̄ля̄. Приех със сърце и потвърдих с език.” Алла̄ху теа̄ля̄ съществува и е един. Думата “един” има две речникови значения. Първото е “числото, което е половината на две и е първото от числата.” Второто значение е “единство по отношение на липса на съдружник и подобен.” Ето, тук се има предвид не единството на Алла̄ху теа̄ля̄ като число, а като единство по отношение на липса на съдружник и подобен. Т.е., по отношение на същност и качества Той е безподобен. Както същността и качествата на творенията не приличат на тези на Създателя, така и същността и качествата на Създателя не приличат на тези на нито едно от творенията Му.

   Алла̄ху теа̄ля̄ е създателят на всички части и клетки на творенията. Никой не може да знае истината за Неговата същност. Той е пречист от всичко, което идва в разума и съзнанието. Не е позволено да се мисли за Неговата същност. Трябва да се наизустят Неговите качества и имена, които са посочени в Кора̄н-и керӣм и да се потвърди Неговата божественост с тях. Всички Негови качества са изначални и безкрайни. Неговата същност не се намира никъде и Алла̄ху теа̄ля̄ е пречист от шестте посоки, които са нам известни. Т.е. не е отпред, отзад, отдясно, отляво, отгоре или отдолу. За Него може да се каже само така: Той знае и вижда всичко.

   Качествата на Алла̄ху теа̄ля̄ са четиринадесет. Шест от тях се наричат Съфа̄т-и за̄тиййе, а осем – Съфа̄т-и субӯтиййе. Те трябва да се наизустят и да знае техния смисъл: това е крайно необходимо.   “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”