Въпроси и отговори

Въпрос: Какво означава Силсиле-и алиййе?

   Въпрос:

   Какво означава Силсиле-и алиййе?  

   Отговор:

   Силсиле означава поредица от взаимносвързани компоненти, серия, синджир, верига. Мюршид-и кяамилите (съвършените, зрелите упътители) т.е. ислямските учени и евлии удостояват с иджазет (диплома) и сторват халиф (наместник) онези от своите ученици, които са достигнали до ниво, позволяващо да обучат другите. Те, от своя страна, също възпитават свои ученици и ги удостояват с подобна диплома, като по този начин се образува силсиле (верига) от учени. Този синджир достига до нашият Пророк “салляллаху алейхи ве селлем”. Веригата, в която се намират учени, като Бехаеддин-и Бухари, Имам Раббани и Мевляна Халид-и Багдади “рахметуллахи теаля алейхим еджма’ин”, се нарича Силсиле-и алиййе, т.е. Вeликото силсиле (поредица от велики ислямски учени). Нарича се още Силсилету’з-зехеб, т.е. Златното силсиле (Златната верига). Ислямските учени не изникват току-така, както гъби из гората или трева из поляната. Не може да бъде наречен ислямски учен, онзи, който няма учител и иджазет (диплома, свидетелство). Ислямският учен непременно трябва да е обвързан със силсиле (верига), опиращо се до Расулюллах “алейхиселям”. Например, учени, като хазрети имам Раббани и хазрети Абдулкадир-и Ге’ляни, както и всички ехли суннитски учени, имат ясни учители, които посредством връзката ученик-учител достигат до Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем”. Ето защо мюсюлманинът трябва да се обвърже и чете книгите единствено и само на подобни учени. Не трябва да се четат книгите на произволни хора, дори написаното в тях да е вярно. Ако в наши времена не е възможно да открием такъв удостоверен учен, трябват да търсим книгите на учени, които са притежавали иджазет. С това ние ще ги приемем [посредством книгите] за наши пътеводители в религията. Различията в днешните силсилета са породени от хора, които въпреки, че не са получили иджазети от своите учители, са поели по различни пътища (представили се за част от въпросната верига). Хазрети имам Раббани “куддисе сиррух”, още преди 4 века, e казал: “Последователите на този възвишен път останаха без закрила и намаляха като брой. Тъй като днешните тарикатчии вкараха бид’ати в пътя и го разрушиха, ислямските големци – вкопчилите се здраво в суннета на Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” – останаха неопознати за хората. Поради невежието и късогледието на повечето от тези тарикатчии, те размесиха бид’ати [нововъведения, заблуди] към този възвишен път и чрез тях се опитаха да спечелят сърцата на общността. Правейки това, те помислиха, че обогатяват ислямската религия ала всъщност се опитаха да разрушат този велик път. (2/62)

   Въпрос:

   Бихте ли ни изброили имената на великите личности от Силсиле-и алеййе?

   Отговор:

  Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем”

  Ебу Бекр-и Съддък

  Селман-и Фариси

  Касъм бин Мухаммед

  Джа’фер-и Садък (един от учителите на имам Ебу Ханифе)

  Баязид-и Бистами

  Ебул Хасен Харкани

  Ебу Али Фармеди (един от учителите на имам Мухаммед Газали)

  Юсуф-и Хамедани (един от учителите на Абдулкадир Ге’ляни)

  Абдулхалък Гонждувани

  Ариф-и Ривегери

  Махмуд-и Инджирфагневи

  Али Рамитени

  Мухаммед Баба Симмаси

  Сеййид Емир Гилял

  Бехаеддин-и Бухари (Шах-ъ Шакшибенд)

  Аляуддин-и Аттар

  Якуб-и Черхи

  Убейдуллах-и Ахрар

  Кадъ Мухаммед Захид

  Дервиш Мухаммед

  Хаджеги Мухаммед Имкенеги

  Мухаммед Бакибиллях

  Имам Ахмед Раббани

  Мухаммед Ма’сум Фаруки

  Сейфеддин-и Фаруки

  Сеййид Нур Мухаммед Бедаюни

  Мазхар-и Джан-и Джанан

  Абдуллах Дехлеви

  Халид-и Багдади

  Абдуллах Шемдини

  Таха-и Хаккяри

  Събгатуллах-и Хизани

  Фехим-и Арваси

  Абдулхаким-и Арваси

  Хюсеин Хилми Ъшък ефенди

  “рахметуллахи теаля алейхим еджма’ин”