Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е нефс?

Въпрос:

   Какво е нефс?

   Отговор:    Нефс (или нефис) е една от най-често използваните думи в исляма. Човек, който не е запознат подобаващо с нейното съдържание, не би разбрал някои истини в религията. Думата нефс има 3 различни значения, като в повечето случаи се използва в третия смисъл. Нека да ги запишем:

  1. Живо същество:

  “Всеки нефс (живо същество) ще вкуси смъртта!” (смисълът на 185-и айет от сура Ал-и Имран)

  2. Самият човек, неговото тяло. 

   Когато човек каже “Аз” има предвид своя нефс. (имам Раббани “рахметуллахи алейх”)

  3. Зла сила, който се намира в човешкия мозък и е източникът на всички лоши желания, несъответсващи на исляма. 

  “За който се е страхувал да застане пред своя Господ и е въздържал нефса от страстта (лошите желания).” (смисълът на 40-и айет от сура Назиат)

  “Бъди враг на своя нефс, защото той е Мой враг.” (хадис-и кудси) 

  “Шейтанът е учителят на нефса, но по отношение на вършене на зло задмина своя учител.” Мухаммед Ма’сум “рахметуллахи алейх”

  “Аллаху теаля е създал нефса, за да може хората да живеят и да се размножават. Проявявайки милост, Той е създал и сила, която да възпира неговите желания – разума.” Шерефуддин Мунири “рахметуллахи алейх”

  “Спасението от следване на нефса е най-голямото земно благо, защото нефсът е най-голямата завеса между Аллаху теаля и раба.” Ебу Бекр Тамистани “рахметуллахи алейх”

  “Нефсът е враг на човека. Колко глупаво е да се следват думите на врага.” Али Хафъз “рахметуллахи алейх”

  “Нефсът е най-глупавото създание, защото винаги иска неща в свой ущърб.” Сеййид Абдулхаким Арваси “рахметуллахи алейх” 

   Човек има душа; тя поддържа тялото живо. Той притежава и сърце, което има връзка с материалното сърце. Той притежава разум, който се намира в мозъка; задачата му е да разграничава доброто от злото. Интелектът пък е сила, която служи за разбиране на материалните неща. Нефсът, подобно на разума и интелекта, се намира в мозъка. Всички влияния, идващи от шейтана, разума, нефса, ангелите, приятелите, родителите и т.н. се събират в сърцето. Сърцето избира едно от тях и заповядва на мозъка да го изпълни посредством органите на тялото. Ако сърцето последва шейтана и нефса, проявяват се лоши дела. Ако последва разума и добрите приятели, ще се прояви добро дело.

   Шейтанът може да заблуждава хората посредством страстите на нефса. Както всяко нещо, така и нефсът си има храна. Храната на нефса са харамите и мекрухите, и той постоянно ги желае. Човек може да изпъди шейтана, но не може да изгони нефса; нито да го убие. Той може да го отслаби като не го храни с харами и мекрухи. 

   Нефсът не желае да се кланя намаз, да се говее, да се четат книги и т.н. Високомерието, арогантността и другите лоши нрави са все от нефса.