Въпроси и отговори

Теравих намаз

Въпрос: От колко рекята е теравих намазът и трябва ли да се кланя с джемаат?

ОТГОВОР:

Отначало – в продължение на 3-4 дни – Пейгамберът ни “салляллаху алейхи ве селлем” е кланял теравиха заедно със своя Есхаб. След това е започнал да го кланя у дома. Когато го запитали за причината, отговорил така: “Не излязох от дома, защото се боях, че изпълняването на теравиха ще стане фарз за вас.” [Бухари]

Теравих намазът се състои от 20 рекята и се кланя с джемаат: това е съобщено с хадис-и шериф. Единодушно (с иджма) e казано, че теравихът е суннет. [шерха на Меракил-фелях]

Понякога Пейгамберът ни е кланял 8 или 12 рекята с джемаат, а вкъщи е допълвал до 20. [С. Ебедиййе]

Хазрети Ибни Аббас е казал:
“Расулюллах – след ятсъ и преди витир – откланя 20 рекята намаз и каза: “На онзи, който кланя двадесет рекята теравих по време на рамазана, ще му бъдат опростени 20 000 гряха.” [Ибни Еби Шейбе]

Онези, които не вярват, че теравих намазът е от 20 рекята, стават ехли бид’ат (т.е. еретици, отклонени). Това е записано в шерха на “Нур-ул-изах”.

Хазрети имам а’зам е казал: “Теравих намазът е муеккед (силен) суннет. Хазрети Омер не е казал от само себе си, че теравихът е от 20 рекята и се кланя с джемаат. Той e повелил това, опирайки се на здрава основа, т.е. на суннета на Расулюллах.” [Ел-Ихтияр]

Дори Расулюллах изобщо да не беше кланял теравих намаз, фактът, че Хулефа-и рашидин, т.е. четиримата халифи, са го кланяли, е достатъчно, за да докаже, че е суннет. В хадис-и шериф се казва: “Следвайте стриктно моя суннет и суннета на Хулефа-и рашидин.” [Бухари]

Груповото кланяне на теравиха е суннет-и кифайе, т.е. ако в една улица се кланя с джемаат, а в другите нe, суннетът ще е изпълнен. [Нимет-и ислям]

Груповият намаз – това се отнася само за мъжете – носи 27 пъти по-голям севаб от самостоятелния, извършен вкъщи. За жените важи точно обратното правило: за тях е по-голям севаб да кланят вкъщи, отколкото с джемаат. Така е казано в хадис-и шерифите. Жените не бива да отиват на джамия за джемаат.

За жените не е джаиз (не е позволено) да отиват на джамия, за да кланят групово нито един намаз. [Редд-ул-мухтар]

Теравихът се кланя със селям на два или четири рекята, но е най-добре на два. Изпълняването с два селяма – т.е. чрез селям на всеки десет рекята – е мекрух в ханефитския и муфсид в шафитския мезхеб (т.е. не е сахих). Теравихът се кланя преди витир, но може и след него.

Тадил-и еркянът е ваджиб в ханефитския и фарз в шафитския мезхеб. Ето защо теравихът не бива да се кланя бързо.