Въпроси и отговори

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЧОВЕК, ЗА ДА СЕ ОПАЗИ ОТ ГРОБНО МЪЧЕНИЕ?

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЧОВЕК, ЗА ДА СЕ ОПАЗИ ОТ ГРОБНО МЪЧЕНИЕ?

   Въпрос:

   Какво трябва да направи човек, за да се опази от гробно мъчение?

   ОТГОВОР

   Човек, за да се спаси от гробно и джехеннемско мъчение, трябва задължително да стане мюсюлманин с правилно вероубеждение и да изпълнява заповедите и отбягва забраните на религията ни.

   Онези, които не се пазят от капчиците урина при уриниране и доносничат, биват най-много подлагани на гробно мъчение. За онези, които починат в петъчната нощ, четат всяка нощ сура Тебареке [и Седжде] и четат сура Ихляс на предсмъртно легло, няма да има въпроси в гроба. В хадис-и шерифи се казва:

  “Гробът на некланящия намаз ще бъде изпълнен с огън. Ще го изгаря ден и нощ. Една змия ще го хапе във всяко време за намаз.” [Курретул-уюн]

  “Четенето на сура Тебареке предпазва от гробно мъчение.” [Ибни Мурдевейн]

  “Няма да има гробно мъчение за мюсюлманин, починал в петъчния ден или петъчната нощ.” [Тирмизи, Ебу Нуайм]

  “Милостинята предпазва от гробно мъчение.” [Бейхаки]

  “Доносничеството става причина за гробно мъчение.” [Бейхаки]

  “Голяма част от гробното мъчение ще е заради разпръскване на урина по себе си (по време на уриниране).” [Ибни Мадже, Несаи, Хаким, Даре Кутни]

  “Ще бъде сигурен [опазен] от гробно мъчение онзи, който в петъчната нощ изпълни два рекатя намаз, прочитайки “Фатиха” и 15 пъти “Иза зулзилет”. [Дейлеми]

  “Ще бъде спасен от гробно мъчение онзи, който уважи първата петъчна нощ на (месец) реджеб.” [С. Ебедиййе]

  “Ако по време на посещение на гроба на един мюсюлманин се каже: “Аллахумме инни еселюке-би-хурмет-и Мухаммед (алейхисселям) ен ля туаззибе хазелмеййит”, мъчението на мъртвеца ще бъде премахнато до Съдния ден.” [Етфал-ул муслимин]

  В едно предание от хазрети Али, което е свързано с начините на спасение от гробно мъчение, се дават следните препоръки:
1- Да се чете много Айет-ел-курси.
2- Да се изпълни два рекята намаз в петъчните дни.
3- Да се чете сура Ихляс по сто пъти на ден. (Зухре-тур-Рияз)