Въпроси и отговори

Въпрос: Човек може да има вяра, но дали има неща, които стават причина за губене на вяра на по-късен етап?

Въпрос:

  Човек може да има вяра, но дали има неща, които стават причина за губене на вяра на по-късен етап?

   Отговор:

  Да, има! Ето някои от тях:
1 – Грешна вяра. [Всеки, който се отклони дори и малко от вярата, съобщена от ехли суннитските учени, става еретик или неверник.]
2 – Слаба вяра, т.е. вярва се в исляма, но не се вършат делата, повелени от него.
3 – Вършене на неправилни неща (грехове) с деветте органа.
4 – Постоянство във вършене на голям грях.
5 – Да не се цени благото “ислям”.
6 – Да не се изпитва страх от умиране без вяра.
7 – Угнетяване.
8 – Да не се слуша еза̄на, четен в съгласие със суннета.
9 – Неподчинение спрямо родителите.
10 – Даване на многобройни клетви – дори да са верни.
11 – Неизпълняване на та’дӣл-и еркя̄н по време на нама̄з.
12 – Да не се обръща внимание на нама̄за; да не се изучават знанията, свързани с неговото изпълнение и да не се отдава значение на тяхното преподаване на децата; да се пречи на онези, които вършат нама̄з.
13 – Пиене на алкохол.
14 – Угнетяване на мюсюлманите.
15 – Човек да представя себе си за евлия и да преподава грешно религиозно знание.
16 – Забравяне или неотдаване на значение на извършен грях.
17 – Възгордяване.
18 – Самодоволство, т.е. човек да харесва своите знания и поклонения.
19 – Двуличие.
20 – Завиждане на брат по религия.
21 – Непокорство към заповедите на държавата и учителите, които са съвместими с исляма. 
22 – Да се определя даден човек за добър без да се познава добре.
23 – Упорство в лъжата.
24 – Отбягване на учените.
25 – Удължаване на мустаците в повече, отколкото е суннет.
26 – Носене на копринени дрехи от страна на мъжете.
27 – Упорство в злословенето (гъйбет).
28 – Угнетяване на съседите, дори да са немюсюлмани.
29 – Да се ядосва и нервничи прекалено много за земни дела.
30 – Даване и получаване на лихва.
31 – Удължаване на ръкавите и крачолите за показност.
32 – Правене на магии.
33 – Прекъсване на връзка с праведните махрем роднини.
34 – Изпитване на омраза към любимите раби на Алла̄ху теа̄ля̄ и обичане на онези, които искат да унищожат исляма. [ХУББ-И ФИЛЛЯ̄Х и БУГД-И ФИЛЛЯ̄Х: това е условие на вярата.] 
35 – Сърдене на брат мюсюлманин повече от три дни.
36 – Постоянство във вършенето на прелюбодеяние.
37 – Осъществяване на хомосексуални връзки и неправене на покаяние за това.
38 – Неизпълняване на еза̄на по начин, показан в книгите по фикх и без да се спазва времето му; неоказване на почит и неслушане на еза̄на, изпълнен съгласно суннета.
39 – Да не се възпрепятства – със сладки думи и засмяно лице – онзи, който върши хара̄м, при условие, че има възможност за това.
40 – Мъжът да дава съгласие на своята съпруга, дъщеря или на всяка друга жена, която има правото да предупреждава, да излизат на улиците с непокрити глави, ръце, крака, с украсени и напарфюмирани дрехи, и да се срещат с неподходящи хора. 

“Книга за намаза”/Хилми бин Саид “рахметуллахи алейх”