Въпроси и отговори

Въпрос: Някои злонамерени хора отричат много хадис-и шерифи, казвайки: “Пратеникът не може да е казал толкова много хадиси за 23 години!” Колко хадиси могат да бъдат казани за 23 години?

   Въпрос:

   Някои злонамерени хора отричат много хадис-и шерифи, казвайки: “Пратеникът не може да е казал толкова много хадиси за 23 години!” Колко хадиси могат да бъдат казани за 23 години?

   Отговор:

   23 години са – приблизително – 198 000 часа. Ако извадим по 8 часа на ден за спане, остават 134 000 часа. Всеки час има по 60 минути. Ако всеки час е казан по един хадис, това прави общо 134 000 хадиса. Ако изкараме повтарящите се измежду тях, ще видим, че те са значително по-малко от 134 000. От това следва, че записаните в книгите хадиси не са много като количество. Ако включим и кратките хадис-и шерифи, като “Говей и се сдобий със здраве!” и ако предположим, че всеки час е казан по един хадис, това прави общо 134 000 хадиса. Ако на час са казани по 4 хадиса, това прави 500 000 хадиса. Всяко слово на Пейгамбера ни Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем” е хадис-и шериф. Сподвижниците му “радиаллаху анхум еджма’ин” са предали всичко, което са чули от него. Никой не може да твърди, че за кратко време, като 1 час, не могат да се кажат по няколко хадис-и шерифа. Ако някой каже това, ще стане ясно, че е дебелоглав.

   Дори в най-известния сборник с хадис-и шерифи (“Бухари”) има, заедно с повтарящите се измежду тях, 7275 хадиса. Повторенията се дължат на факта, че различните сахабии са предали едни и същи хадиси. Във втория най-известен сборник с хадиси, “Муслим”, има също по 7275 хадиса. Голяма част от хадис-и шерифите си приличат. Тъй като повтарящите се хадиси са много като количество в книгите, някои хора си мислят, че броят на хадис-и шерифите е прекалено голям.

   Ето ги имената на сахабиите, които са предали най-много хадиси и броят на техните предания;

1. Аббас бин Абдулмутталиб: 35

2. Абдуллах бин Месуд: 848

3. Абдуллах бин Омер: 2630

4. Адий бин Хатим-и Таи: 66

5. Майка ни Аише: 2210

6. Али бин Еби Талиб: 586

7. Аммар бин Ясер: 62

8. Бера бин Азиб: 305

9. Джабир бин Абдуллах: 1540

10. Ебу Бекр-и Съддък: 42

11. Ебу Хурейре: 5374

12. Ебу Катаде: 170

13. Ебу Муса ел-Ешари: 360

14. Ебу Саид-и Худри: 1170

15. Ебу Зер-и Гифари: 281

16. Ебуддерда: 174

17. Енес бин Малик: 2230

18. Майка ни Хафса: 60

19. Хузейфе бин Йемани: 100

20. Майка ни Меймуне: 46

21. Осман бин Аффан: 146

22. Омар бин Хаттаб: 500

23. Са’д бин Еби Ваккас: 270

24. Саид бин Зейд: 48

25. Селман-и Фариси: 60

26. Убейй бин Ка’б: 164

27. Майка ни Умму Селеме: 378

   Общо :19855

  “радияллаху анхум еджма’ин”

   Освен тях има още много личности, които са предали хадиси от Пейгамбера ни “алейхисселям”, но тъй като техният брой е много малък, не са записани в книгите. Освен това много от сахабиите са предали едни и същи хадиси, защото се намирали заедно в присъствието на Расулюллах и чули от него същите хадис-и шерифи.

   От тези обяснения става очевидно, че онези, които твърдят, че броят на хадис-и шерифите е прекалено голям, таят лоши намерения!