Въпроси и отговори

Въпрос: На колко групи са разделени мюсюлманите днес?

Въпрос:

   На колко групи са разделени мюсюлманите днес?

   Отговор:

   Мюсюлманите днес са разделени в три групи. Първата група са истинските мюсюлмани, които следват пътя на Есха̄б-и кира̄м. Наречени са ехли суннет или суннити, или фирка-и на̄джиййе, т.е. групата, която ще се спаси от Джехеннема. Втората група се състои от враговете на Есха̄б-и кира̄м. Наричат се шиити или фирка-и да̄лле, т.е. отклонено течение. Третата група се състои от враговете на шиитите и суннитите. Назовани са вахабити или недждити, защото се появили в област Неджд, (Централна) Арабия. Понякога се наричат и фирка-и мелӯне, защото обвиняват мюсюлманите в неверие и ги наричат мушрици (съдружаващи). Това е написано в турските книги Kıyâmet ve Âhıret и Se’âdet-i Ebediyye. Пророкът ни (алейхисселя̄м) e проклел такива хора. Онези, които разделиха мюсюлманите на три групи, са юдеите и англичаните.   “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”