Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са фарзовете на нама̄за?

Въпрос:

Кои са фарзовете на нама̄за?

Отговор:

Фарзът е задължение, ясно повелено от Алла̄ху теа̄ля̄. Ако фарзовете на едно поклонение не бъдат извършени, той не става сахӣх (правилен, състоятлен, т.е. все едно не е извършен). Нама̄зът има дванадесет фарза, седем от тях са извън (условия) и пет вътре в нама̄за (рукнове). [Някои ислямски учени са казали, че встъпителният (ифтита̄х) текбӣр e вътре в нама̄за. Ето защо според тях фарзовете вътре и извън нама̄за са шест на брой.]

  1. Фарзовете извън нама̄за (условия):

1 Таха̄рет (изчистване) от хадес: Извършване на абдест (когато липсва такъв) и гусюл (ако човек е джунуб).

2 – Таха̄рет от неджа̄сет (нечистотия): Изчистване на тялото, дрехата и мястото за нама̄з от груба и лека мръсотия, т.е. от неща, за които нашата религия казва, че са нечисти. (Например: кръв, урина, алкохол и подобни вещества.)

3 – Сетр-и аврет: Покриването на аврета (срамните места) е заповед на Алла̄ху теа̄ля̄. Аврет се наричат онези части от тялото, които за всеки мукеллеф (мюсюлманин, достигнал до умствена и полова зрялост) е забранено да открива в нама̄за и да ги показва на други хора. За другите също е хара̄м да гледат тези непокрити места. Аврет зоната на мъжете е от пъпа до под коленете, а на жените е цялото тяло, с изключение на лицето и ръцете.

4 Истикба̄л-и къбле: Извършване на нама̄з към къбле. Къблето на мюсюлманите е Кяа̄бе, намиращо се в благословения град Мекка. Т.е. онова празно пространство от земята до Арша.

5 – Време: Да се кланя нама̄з, когато настане време. Т.е., да се знае, че времето е настъпило и да се мисли за това.

6 – Възнамерение: Това е да се възнамерява от сърце, когато човек е на път да започне нама̄за. Не се счита за възнамерение ако се казва само с думи. Възнамерение означава да се мисли от сърце за името и времето на съответния нама̄з, както и за посоката на къбле. А ако се кланя групово, трябва да се възнамерява за следване на има̄ма. Възнамерение се прави, когато се казва встъпителният текбӣр. Възнамерението, сторено след текбӣра, не се приема.

7 – Тахрӣме текбӣр: Това означава да се казва Алла̄ху екбер при започване на нама̄за. Този начален тeкбӣр се именува още ифтита̄х текбӣр. Изричането на друга дума не се счита за текбӣр.

  1. Фарзовете вътре в нама̄за (рукнове):

Има пет фарза в нама̄за. Всеки един от тях е наречен рукн. Те са:

1 – Къям (Киям): Това означавада се стои прав, когато се започва и кланя нама̄з. Този, който е твърде болен, за да изпълнява изправен, кланя седнал, а който не може и седнал, кланя легнал, като прави иима (леко навежда напред глава и тяло). Не е джа̄из (допустимо) да се кланя нама̄з, сeдeйки на стол.

2 – Къраат: Да се чете по време на нама̄з, т.е. да се чете сӯра или а̄йет от Кора̄н-и керӣм.

3 – Руку: Да се извършва поклон след къраата, като горната част на тялото се навежда надолу, а дланите се поставят върху коленете. На руку се казва най-малко по три пъти Субха̄не раббийелазъйм. На изправяне се казва Семиалла̄ху лимен хамидех, а в изправено положение Раббена̄ лекел-хамд.

4 Седжде (суджуд): Поклон на земята, който следва след руку. Извършва се два пъти, при което двете ръце, челото и носът опират земята. На всяко седжде най-малко по три пъти се казва Субха̄не раббийел-аля̄.

5 – Каде-и ахӣра: Сядане на последния рекят за време, колкото да се изчете Еттехиййа̄ту. Нарича се още последно сядане.

Фактът, че условията за нама̄за са толкова многобройни, показва че той е велико дело и заема най-важното място сред поклоненията. Ако към тях се добавят и ва̄джибите, суннетите, мустехабите, мекрӯхите и муфсӣдите, става ясно как един раб трябва да стои в присъствието на своя Господ. Рабите са в нужда, жалки и безсилни. На всеки дъх се нуждаят от Алла̄ху теа̄ля̄, техния Създалел. Нама̄зът е поклонение, което разкрива на раба неговото безсилие.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”