Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са условията на вярата?

   Въпрос:

   Кои са условията на вярата?

   Отговор:

   Те са шест и са споменати в Аменту.

1. Вяра в единството на Аллаху теаля.

2. Вяра в ангелите на Аллаху теаля.

3. Вяра в книгите, изпратени от Аллаху теаля.

4. Вяра в пратениците на Аллаху теаля.

5. Вяра в Съдния ден

6. Вяра в кадера т.е., че доброто и лошото (по отношение на създаване) е от Аллаху теаля.

   Въпрос:

   Какво е Аменту?

   Отговор:

   Аменту билляхи ве меляикетихи ве кутубихи ве русулихи вел йевмил ахири ве бил кадери хайрихи ве шеррихи миналлахи теаля вел бе’асу бе’адел мевт хаккун ешхеду енля иляхе илляллах ве ешхеду енне мухаммеден абдуху ве расулух.

  По смисъл: Аз вярвам в Аллаху теаля, в ангелите Му, в книгите Му, в пейгамберите Му, в Съдния ден и в кадера, че доброто и злото е от Него. Съживяването след смъртта е истина. Свидетелствам, че няма друго божество, освен Аллаху теаля. Свидетелстам още, че Мухаммед “алейхисселям” е Негов любим раб и пратеник.

   Въпрос:

   Кои са условията на исляма?

   Отговор:

1. Да се изрече келиме-и шехадет.

2. Да се кланя петкратен намаз.

3. Да се дава зекят.

4. Да се говее през месец рамазан.

5. Който има сила и възможност, да отиде на хадж веднъж в живота.