Въпроси и отговори

Въпрос: Кои са качествата на Аллаху теаля, наречени СЪФĀТ-И СУБӮТИЙЙЕ?

Въпрос:

   Кои са качествата на Аллаху теаля, наречени СЪФĀТ-И СУБӮТИЙЙЕ?

   Отговор:

   1 – Хая̄т: Алла̄ху теа̄ля̄ е жив, но Неговият живот не наподобява живота на създанията Му. Той е специфичен за Неговата същност и е изначален и безкраен.

   2 – Илм: Алла̄ху теа̄ля̄ знае всичко. Неговото знание не е като знанието на създанията. Той вижда и знае как в тъмна нощ мравка ходи върху черна скала. Знае мислите, преминаващи през сърцата на хората и техните възнамерения. В Неговото знание не настъпва промяна. То е изначално и безкрайно.

   3 – Сем’: Алла̄ху теа̄ля̄ чува без средство и посока. Неговият слух не е като този на рабите Му. Това Негово качество, както всички останали, е изначално и безкрайно.

   4 – Басар: Алла̄ху теа̄ля̄ вижда. Вижда без средства и условия. Неговото виждане не е чрез око.

   5 – Ира̄дет: Алла̄ху теа̄ля̄ притежава воля и създава каквото пожелае. Всичко съществува с Неговата воля. Няма сила, която да пречи на волята Му.

   6 – Кудрет: Силата на Алла̄ху теа̄ля̄ стига за всичко. За Него няма нищо трудно.

   7 – Келя̄м: Алла̄ху теа̄ля̄ говори, но не чрез средства, букви, глас или език.

   8 – Теквӣн: Алла̄ху теа̄ля̄ е създател. Няма друг създател освен Него. Той създава всичко. За друг, освен за Алла̄ху теа̄ля̄, не е позволено да се казва “създател [или “създаде, създава”]”.

   Не е възможно да се проумеят същностите на качествата на Алла̄ху теа̄ля̄. И в това отношение Той няма съдружник и подобен.

  “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”