Въпроси и отговори

Въпрос: Как трябва да вярваме в меляикетата (ангелите)?

      Въпрос:

   Как трябва да вярваме в меляикетата (ангелите)?

   Отговор:

   Ангелите са раби на Аллаху теаля и Му служат всеки миг. Нямат пол, т.е. нито са от мъжки, нито от женски пол. Не си женят, не ядат, не пият и не спят, защото не се нуждаят от тези неща. Те са умни и са създадени от нур (светлина). Никога не вършат грях.

   Въпрос:

   Кои са най-големите и велики ангели?

   Отговор:

   Те са четири:

  1. Джебраил “алейхисселям” – Той носи вахий (откровение) на пратениците “алехимусселям” от Аллаху теаля.

  2. Исрафил “алейхисселям” – Той ще протръби два пъти с Рога (Сур) в Съдния ден.

  3. Микяил “алейхисселям” – Той е ангела, който се занимава с ръзъка (препитанието) на създанията.

  4. Азраил “алейхисселям” – Той е ангела, който взема душите на хората.

   Въпрос:

   Кой е Ридван?

   Отговор:

   Той е най-високопоставения и силен ангел в Дженнета (Рая).

   Въпрос:

   Кой е Малик?

   Отговор:

   Той е най-силният ангел в Джехеннема (Ада).

   Въпрос:

   Какво е зебания?

   Отговор:

   Така се наричат ангелите в Джехеннема.

   Въпрос:

   Кои са Мункер и Некир?

   Отговор:

   Ангелите, които задават въпросите в гроба.

   Въпрос:

   С какво се занимават Кирамен кятибин?

   Отговор:

   Т Те са ангелите, които пишат делата на хората. Единият стои в дясната част, а другият в лявата част на човешкото тяло. Десният пише добрините, а левият греховете.