Въпроси и отговори

Въпрос: Как се извършва абдест?

Въпрос:

Как се извършва абдест?

Отговор:

1. При започване се чете следната молитва Бисмилля̄хил-азъйм. Велхамду лилля̄хи аля̄ дӣнил-исля̄м. Ве аля̄ тевфӣк-ил-ӣма̄н. Ел-хамду лилля̄хил-лезӣ джеалелма̄е тахӯрен ве джеалел-исля̄ме нӯрен. [Започвам с името на Алла̄ху теа̄ля̄, Който е Азъйм (велик). Хвала на Алла̄ху теа̄ля̄, Който ни даде ислямската религия и благоволи вярата. Хвала на Алла̄ху теа̄ля̄, който стори водата чистеща, а исляма светлина.] След това двете ръце, заедно с китките, се измиват трикратно.

2. С дясната ръка трикратно се подава вода в устата и се чете Алла̄хуммес-кънӣ мин хавди небиййике кесен ля̄ езмеу бадеху ебеден. [О, Аллах мой! Дай ми да пия една чаша на мен, Твоя раб, от басейна на Пророка Ти, от който щом веднъж се изпие, повече жажда не се усеща.]

3. Три пъти се подава вода в носа с дясната ръка и се изчиства (изсеква се с лявата ръка). Чете се Алла̄хумме ерихнӣ ра̄йихател дженнети верзукнӣ мин неӣмиха̄. Ве ля̄ турихнӣ ра̄йихатен-на̄р. [О, Аллах мой! Разреши ми да вдъхна от райските ухания и ме дари с райски блага, а не с миризми от Ада.]

4. Взема се вода с шепите и се измива лицето от челото до под брадичка-та, заедно със слепоочията. Междувременно се чете Алла̄хумме беййид веджхӣ бинӯрике йевме тебйадду вуджӯху евлия̄ике ве ля̄ тусеввид веджхӣ би зунӯбӣ йевме тесведду вуджӯху ада̄ике. [О, Аллах мой! Както с Твоето сияние озари лицата на евлиите, така озари и моето. В деня, когато лицата на Твоите врагове ще бъдат черни, не сторвай моето лице черно заради греховете.]

5. С лявата ръка се умива трикратно дясната, включително лакътя и се чете Алла̄хумме атинӣ кита̄бӣ бийемӣнӣ ве ха̄сибнӣ хиса̄бен йесӣрен. [О, Аллах мой! Подай ми книгата от дясната страна и улесни равносметката ми.]

6. С дясната ръка се умива трикратно лявата, включително лакътя и се чете Алла̄хумме ля̄ тутинӣ кита̄бӣ би шима̄лӣ ве ля̄ мин вера̄и захрӣ ве ля̄ туха̄сибнӣ хиса̄бен шедӣден. [О, Аллах мой! Не подавай книгата за делата ми отляво или отзад. Не сторвай равносметката ми трудна.]

7. След това ръцете се измиват отново и с мокри длани се избърсва (месх) главата. Чете се Алла̄хумме харрим шарӣ ве бешерӣ ален-На̄р. Ве езълленӣ тахте зъллӣ аршике йевме ля̄ зълле илля̄ зъллу аршике. [О, Аллах мой! Не хвърляй в Ада тялото и косата ми. В деня, когато няма сянка, Ти ме подслони на сянката на Арша.]

8. После с показалците на двата пръста се измиват отворите на ушите, а с палците се обърсват задните части. Чете си Алла̄хуммеджалнӣ минеллезӣне йестемиӯнелкавле фе йетте-биӯне ахсенехӯ. [О, Аллах мой! Стори ме от онези, които слушат казаното и спазват най-доброто от него.]

9. С външната страна на ръцете (с останалите чисти три пръста) се избърсва врата. Чете се Алла̄хумме атик ракабетӣ минен-На̄р. [О, Аллах мой! Освободи врата ми от мъчение.]

10. След избърсване на врата се пристъпва към измиване на десния крак с помощта на малкия пръст на лявата ръка. При измиване на междупръстията се започва от малкия пръст на десния крак. Заедно с тях се измива и петата (три пъти). Чете сe Алла̄хумме себбит кадемеййе алес-съра̄тъ йевме тезиллу фӣхил-екда̄му. [О, Аллах мой! В Деня, когато краката се подхлъзват на Съра̄т, Ти стори моите устойчиви.]

11. При измиване (трикратно) на междупръстията на левия крак (с помощта на малкия пръст) се започва от големия пръст на крака и се отива към малкия. Петата също се измива. Междувременно се чете Алла̄хумме ля̄ татруд кадемеййе алес-съра̄ти йевме татруду куллу акда̄ми ада̄ике. Алла̄хуммедж-ал сайӣ мешкӯрен ве зенбӣ магфӯрен ве амелӣ макбӯлен ве тиджа̄ратилен тебӯра.[О, Аллах мой! В Деня, когато краката на Твоите врагове ще се подхлъзват, стори моите устойчиви. О, Аллах мой! Стори работата ми да е харесана! Опрости греховете ми! Приеми моите дела! Стори търговията ми халял!]

Пейгамберът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем)е казал: Който извърши абдест и, поглеждайки към небето, каже молитвата “Субха̄некелла̄хум-ме ве бихамдике, Ешхеду ен ля̄ иля̄хе илля̄ енте вахдеке ля̄ шерӣке леке естагфируке ве етӯбу илейке ешхеду ен Ля̄ иля̄хе иллялла̄х ве ешхеду енне Мухаммеден абдуке ве Расӯлюке. [О, Аллах мой! Прославям Те с Твоята хвала. Засвидетелствам, че няма друг бог, освен Теб, че Ти си един, че нямаш съдружник и че Мухаммед (алейхисселя̄м) е Твой раб и Пророк.] Алла̄ху теа̄ля̄ ще прости греховете на този човек и потвърждавайки с подписа на приемането, ще я съхрани под Арш-и аля̄. В Съдния денчовек, който е изпълнил тази молитва, ще дойде и получи отплатата на този сева̄б.

В един хадӣс-и шерӣф се казва: Който извърши абдест и след негоедин път прочете сӯра Инна̄ ензелна̄ху”, Алла̄ху теа̄ля̄ ще го напише от съддӣците. Ако я прочете два пъти, ще го напише от шехӣдите, а ако я прочете три пъти, [в Съдния ден] ще бъде подкаран заедно с пророците.

В друг хадӣс-и шерӣф се посочва: Койтоизпълни абдест и след негокаже десет саля̄ту селя̄ма на мен, Алла̄ху теа̄ля̄ ще заличи тъгата на този човек и ще го стори щастлив, и ще приеме молитвата му.

Допустимо е за онези, които не знаят молитвите за абдест, да не ги четат. Въпреки това те трябва да ги наизустят възможно най-скоро и да ги четат по време на изпълнение. Това носи голям сева̄б. Също така, ще се получи много сева̄б ако към края на абдеста или след приключването му се прочете следната молитва (ду’а̄): Алла̄хуммеджалнӣ минет-тевва̄бӣн, веджалнӣ минел-мутетаххирӣн, веджалнӣ, мин иба̄дик-ес-са̄лихӣн, веджалнӣ минел-лезӣне ля̄ хавфун алейхим ве ля̄хум йахзенӯн.

Тези, които не знаят молитвите за абдест, могат да четат Келиме-и шеха̄дета, докато измиват своите крайници, като по този начин ще получат голям сева̄б.

“Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”