Въпроси и отговори

Въпрос: Какво трябва да направи човек, за да постигне щастие?

Въпрос:

   Какво трябва да направи човек, за да постигне щастие?

   Отговор:

   За да бъдат хората щастливи и на двата свята, трябва да приемат исляма. Постигането на земно щастие се изразява във водене на спокоен живот, а на отвъдно – във влизане в Рая. Тъй като Алла̄ху теа̄ля̄ проявява голяма милост към Своите раби, Той им показва пътя на щастието, посредством пророците, защото хората не биха го намерили с възможностите на своя ум. Никой пророк не е говорел от само себе си, а е предавал само знанията, които му били съобщени от Алла̄ху теа̄ля̄. Пътят на щастието, показан от тях, се нарича религия. Рeлигията, донесена от Мухаммед (алейхисселя̄м), се нарича ислям. От Āдем (алейхисселя̄м) до днес са били изпратени хиляди пророци. Последният от тях е Мухаммед (алейхисселя̄м). Религиите на всички предишни пророци били подложени на изопачение. За придобиване на щастие, днес, няма друг изход, освен да се изучи ислямът. Той се състои от знания за вярата, в които трябва да се повярва от сърце, и знания за заповедите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄ [ахкя̄м-и исля̄миййе], които трябва да се изпълняват с тяло. Тези знания се научават от книгите на ехли суннитските учени [учените по правия път], а не от опасните книги на невежите и еретиците [отклонените групи]. Преди хилядната година по Хиджра из ислямските държави е имало много ехли суннитски учени. Сега няма нито един. Из библиотеките по цял свят могат да се намерят оригиналите и преводите на техните арабски и персийски книги, които са многобройни. Всички материали в книгите на издателство Хакӣкат Кита̄беви” [Hakîkat kitâbevi] са взети от тези източници. Четете книгите на Хакӣкат Кита̄беви, за да постигнете щастие.

  “Книга за намаза”/Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”