Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е религия?

   Въпрос:

   Какво е религия?

   Отговор:

   Пътят, който Аллаху теаля e показал, за да бъдат хората щастливи и в земния, и в задгробния живот.

   Въпрос:

   Какво е ислям?

   Отговор:

   Всички закони и канони на Аллаху теаля, които Той е съобщил на любимия ни Пророк чрез ангела Джебраил, за да бъдат хората щастливи и в земния, и в ахиретския живот.

   Въпрос:

   Какво означава расул?

   Отговор:

   Расулите са пратеници, които Аллаху теаля дарява с нов шериат (религия) и изпраща веднъж през хиляда години. Последният расул е пророкът Мухаммед “салляллаху алейхи веселлем” (друг няма да дойде).

   Въпрос:

   Какво означава неби?

   Отговор:

   Пейгамбер, който е натоварен с призоваване на хората към религията на последния (за времето си) расул.