Въпроси и отговори

Въпрос: Какво е илм-и фъкх?

   Въпрос:

   Какво е илм-и фъкх?

   Отговор:

   Науката, която ни учи на основите на ислямската религия – на онова, което трябва да правим или отбягваме.

   Въпрос:

   Кой се нарича факих?

   Отговор:

   Учените, които са достигнали до степента иджтихад, знаят всички канони на ислямската религия и имат правото да дават фетва.

   Въпрос:

   Кой е мюджтехид?

   Отговор:

   Голям ислямски учен, който е събрал и записал в книги ислямските знания, които са ясно посочени в айетите и хадисите, а знанията, които не са ясни ги е разбрал и разяснил по разбираем начин. Само той има право да прави иджтихад.

   Въпрос:

   Какво е иджтихад?

   Отговор:

   Извличане на закони за неща, които не са ясно съобщени в Свещения Коран и хадис-и шерифите, чрез тяхното оприличаване на ясно съобщените. Големите ислямски учени, способни да вършат иджтихад, се наричат муджтехиди. Знанията, получени от муджтехида чрез неговия иджтихад, се наричат “негов мезхеб”. Грешката в иджтихаада не е грях.

   В хадис-и шериф се казва:

  “Ако учен сгреши в иджтихада, получава един, а ако улучи – два севаба.” [Бухари]

   Иджтихадът и къясът не са бид’ати, защото те разкриват значенията на нассовете (айетите и хадис-и шерифите), а не нещо друго.

   Въпрос:

   Какво е “Едилле-и шериййе”?

   Отговор:

   Това е доказателствата за мюсюлманите при извличане на религиозните знания. Тези доказателства са четири:

 1. Книгата (Свещения Коран)

 2. Сунната (Свещените слова, действия (постъпки) и потвръжденията на пратеника Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем”)

 3. Иджма (единодушието на мюджтехидите, т.е. съвпаденията в иджтихадите на мюджтехидите)

 4. Къяс-и фукаха (Извличане на закони за неща, които не са ясно съобщени в Коран-и керим и хадис-и шерифите, чрез тяхното оприличаване на ясно съобщените.)

   В книгата “Хадими” се казва: “Едилле-и шериййе (доказателствата в исляма) са четири и са само за мюджтехидите. За мукаллидите (тези, които нямат необходимите знания за извличане на знания) единствените доказателства са иджтихадите и знанията в мезхеба, който следват.”