Въпроси и отговори

Въпрос: Какви са достойнствата на печеленето от халял и севабът, който се дава за него?

   Въпрос:

   Какви са достойнствата на печеленето от халял и севабът, който се дава за него?
  

   Отговор:


   В 52-о знамение на сура Му’минун по смисъл се казва: “О, пейгамбери Мои “салеватуллахи алейхим еджма’ин”. Яжте от халял и чисти неща и вършете ибадети, достойни за Мен!” Ето защо Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” е казал: “За всеки мюсюлманин е фарз да печели от халял.” По друг повод е казал: “Ако човек яде от халял, без да смесва никакъв харам с него, в продължение на четиридесет дни, Аллаху теаля ще запълни сърцето му с нур (духовно сияние). Ще накара реки от мъдрост да потекат в сърцето му и земната любов ще се изчисти оттам.” [Не е грях да се работи за земно, грях е да се обича.] Сад бин Ебу Ваккас “радияллаху анх” е казал: “О, Расуляллах “салляллаху алейхи ве селлем”! Правете дуа за мен, за да стане така, че Аллаху теаля да приема всички мои молитви!” В отговор Расулюллах е рекъл: “За да бъдат приети молитвите ви, яжте халял залък!” 

   В хадис-и шерифи се казва:
  “Има много хора, които се хранят и носят дрехи от харам. После вдигат ръце и отправят дуа. Но как да бъде приета тя?” 

  “Нито фарзовете, нито суннетите на онези, които ядат от харам, не се приемат.” [Т.е. извършителите няма да получат севаб.]

  “Ако една дреха струва десет лира и едната лира е от харам, намазът, кланян с тази одежда, не се приема.”

  “За тяло, хранено с харам, е по-добре да гори в огън.”

  “Тези, които не мислят дали собствеността им е от халял 
или харам, няма да бъдат съжалени от Аллаху теаля, независимо откъде ще бъдат хвърлени в Ада.”

  “Поклонението се състои от десет части, от които девет представляват печеленето от халял.”

  “Човек, който се е върнал уморен у дома, защото е работил, за да спечели от халял, ще легне без грях и ще се събуди като любим раб на Аллаху теаля.”

  “Аллаху теаля заявява: “Срамувам се да подложа на равносметка онези, които отбягват харама.”

  “Един дихрем лихва [да се получава или плаща лихва] е по-голям грях от тридесет прелюбодеяния.”

  “Садака, дадена от харам имот, не се приема. Ако бъде опазена, ще послужи като пътнина на човека, докато стигне до Ада.” 

  “Ихйа-ул-улюм”/ Имам Мухаммед Газали “рахметуллахи теаля алейх”