Въпроси и отговори

Въпрос: Има ли хадис-и шериф, гласящ: “Който научи 40 хадиса, ще влезе в Дженнета (Рая).”?

   Въпрос:

   Има ли хадис-и шериф, гласящ: “Който научи 40 хадиса, ще влезе в Дженнета (Рая).”?

   Отговор:

   Само с наизустяване на хадиси не може да се влезе в Рая, защото един неверник също може да ги научи. Да, има такъв свещен хадис, но те трябва да се научат, познавайки смисъла. Човек, за да влезе в Дженнета, трябва да стане мюсюлманин, отбягващ забраните на Аллаху теаля.

   Въпрос:

   Има ли хадис-и шерифи с лесноразбираем смисъл?

   Отговор:

   Всяко свещено слово на пейтамбера ни Мухаммед “салляллаху алейхи ве селлем” се нарича хадис-и шериф. Всеки хадис е казан в определен момент, за определо нещо или за конкретен човек и затова се нуждае от тълкуване. Въпреки това някои от тях са по-разбираеми, но и тe трябва да бъдат изучени от книгите на ислямските учени.

Ето някои хадис-и шерифи с по-разбираем смисъл:

  “Който върши грях, смеейки се, ще влезе в Ада, плачейки.” (Ебу Нуайм)

  “Простете, за да бъдете опростени.” (И. Ахмед)

  “Невеж е онзи, който твърди, че е учен.” (Теберани)

  “Най-добрият измежду вас е онзи, който има хубав нрав.” (Бухари)

  “Всяка добро е садака.” (Тирмизи)

  “Човек без вяра няма да влезе в Дженнета.” (Тирмизи)

  “В Дженнета ще влезе само мюсюлманинът.” (Бухари)

  “Даващата ръка е по-високопоставена от вземащата.” (Бухари)

  “Най-хубавата садака е научаването и преподаването на знание.” (Ибни Мадже)

  “Намазът е стълба на религията.” (Бейхеки)

  “Усмивката е садака.” (Дж. Сагийр)