Въпроси и отговори

Въпрос: Бихте ли дали знание за неверието? Кой човек се нарича неверник?

   Въпрос:

   Бихте ли дали знание за неверието? Кой човек се нарича неверник?

   Отговор:

   Най-голямото зло, сред всички злини, е отричането на Алла̄ху теа̄ля̄. Проява на неверие е да не се вярва във всичко, в което (според исляма) задължително трябва да се вярва. Куфр е да не се вярва в Мухаммед (алейхисселя̄м). ВЯРА (ӢМĀН) е да се повярва от сърце във всичко, което Мухаммед (алейхисселя̄м) е донесъл от Алла̄ху теа̄ля̄, и да се потвърждава с език. Когато има извинителна причина (препятствие), потвърждението с езика може да се пропусне. За да се появи вяра в даден човек (за да стане мюсюлманин), той трябва да се опази от нещата, които ислямът съобщава, че са признаци на неверие. Омаловажаването на една от заповедите и забраните на исляма, подигравките с Кора̄н-и керӣм, меля̄икетата или с един от пророците (алейхиссаля̄ту веттеслӣма̄т) са от признаците на неверие. Когато се каже “отричане” се има предвид “да не се потвърди (повярва), когато се чуе”. Съмнението е вид отричане. 

   Има три вида неверие: Джехлӣ, джухӯдӣ и хукмӣ.
 I – Това е неверието на онези, които не са чували или размишлявали (за вярата). Нарича се джехлӣ (тъй като е породено от невежество) и е два вида: 

 a) Обикновено: Онези, които са попаднали в тази категория, знаят, че са невежи. При тях не може да се говори за грешно убеждение, защото са като животните: онова, което разграничава хората и животните, e познанието и разбирането. Тези хора са дори по-низки от тях, защото животните изпълняват перфектно онова свое задължение, което им е възложено по сътворение.

 b) Джехл-и муреккеб, т.е. грешно, отклонено вероубеждение: Тук попадат гръцките философи и мюсюлманите от отклонените седемдесет и две течения, чиито вероубеждения противоречат на онова, което е ясно обявено в исляма. Това невежество е по-опасно от първото и представлява болест, чийто лек не е известен. 

 II – Куфр-и джухӯдӣ. Нарича се и куфр-и ина̄дӣ. Тези хора не вярват (не стават мюсюлмани) поради инат, макар да са проумели истината. Това неверие се поражда от високомерието, страстта към високите постове и страха от порицанията на хората. Примери за подобни неверници са Фараонът, неговата свита и ромейският цезар Ираклий.

 III – Куфр-и хукмӣ. Когато човек каже или направи нещо, символизиращо неверие, – дори да потвърждава от сърце и казва, че вярва в исляма – той става кя̄фир (напуска религията). Оценяването на нещата, чието неоценяване е повелено от исляма или неоценяването на онова, чието оценяване е повелено от исляма, е куфр, т.е. изкарва от исляма. 

 “Книга за намаза”/Хилми бин Саид

Dinimizislam.com
Ehlisunnetbg.com